رویان
Royan.cjb.com بزرگترین مجله کشاورزی اینترنتی 
قالب وبلاگ

در س 13 : تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل

 برای انجام تجزیه واریانس و تجزیه کوواریانس در آزمایش های فاکتوریل ، طرح کرت های خرد شده ، طرح کرت های دو بار خرد شده ، آزمایش های فاکتوریل _ اسپلیت پلات ، آزمایش های اسپلیت _ فاکتوریل و تجزیه مرکب آزمایش های انجام شده در چند مکان یا چند سال بر پایه طرح های کاملا تصادفی ( RCD ) و بلوکهای کامل تصادفی ( CRBD )  از زیر برنامه شماره 

 19 . FACTOR  استفاده می گردد .

بدین منظور پس از وارد کردن یا فعال کردن داده ها از طریق زیر منوهای شماره     20.FILES و

 41.SEDIT ، با زدن کلید Esc   به صفحه اصلی  MSTAT- C بر می گردیم و بر روی زیر برنامه شماره 19 . FACTOR کلید  Enter   را فشار می دهیم . پس از مشاهده راهنمای مختصر ، مجددا با زدن  کلید Enter پنجره زیر باز شود .

 

 

 

126.jpg

 

در پنجره فوق برای انجام تجزیه کوواریانس از ما سوال می گردد در صورت تمایل حرف Y   و در غیر اینصورت حرف N  را تایپ می نمایم ، سپس با فشار دادن کلید Enter  پنجره زیر باز می شود .

212.jpg

تذکر : در پنجره فوق با بردن مکان نما بر روی هر مدل ، توضیح مختصری  در مورد آن مدل در بالای صفحه مشاهده می گردد   

در زیر توضیح مختصری درمورد برخی از مدل های مهم ارائه شده است

2   Factor  ( a )  1 – CRD  : برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل با دو فاکتور A  و B    بر پایه طرح کاملا تصادفی بکار می رود .

 

 

2   Factor  ( b )  2 – CRD : برای تجزیه طرح کرت های خرد شده ( اسپلیت پلات ) با دو فاکتور A  ( فاکتور اصلی )  و B  ( فاکتور فرعی )  بر پایه طرح کاملا تصادفی استفاده می شود .

3   Factor  ( a )  3 – CRD  : برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل با سه فاکتور A  ، B   و C  بر پایه طرح کاملا تصادفی کاربرد دارد .

3   Factor  ( b )  4 – CRD : برای تجزیه واریانس آزمایشات اسپلیت پلات _ فاکتوریل  با سه فاکتور A   ( فاکتور اصلی ) ، B     و  C ( فاکتور فرعی بصورت ترکیبی ) بر پایه طرح کاملا تصادفی بکار می رود .

3   Factor  ( c )  5 - CRD:  برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل_  اسپلیت پلات با سه فاکتور A  و B ( فاکتور اصلی بصورت ترکیبی )    و  C ( فاکتور فرعی) بر پایه طرح کاملا تصادفی استفاده می گردد .

 

4   Factor    6 – CRD : برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل با چهار فاکتور A  ، B   ،  Cو  D    بر پایه طرح کاملا تصادفی بکار می رود .

1   Factor    7 – CRBD : برای تجزیه طرح بلوک های کامل تصادفی با یک فاکتور ( طرح بلوک معمولی ) بکار می رود . و تفاوت آن با زیر برنامه شماره  4. ANOVA-2 این است که آزمون غیر افزایشی بودن برای خطای آزمایشی در این قسمت انجام نمی گیرد .

 

2   Factor  ( a )  8 - CRBD :برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل با دو فاکتور A  و B    بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی استفاده می گردد .

 

 

2   Factor  ( b)  9 – CRBD : برای تجزیه طرح کرت های خرد شده ( اسپلیت پلات ) با دو فاکتور A  ( فاکتور اصلی )  و B  ( فاکتور فرعی )  بر پایه طرح طرح بلوک های کامل تصادفی بکار می رود .

 

3   Factor  ( a )  10 - CRBD: برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل با سه فاکتور A  ، B   و C  بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی کاربرد دارد . 

 3   Factor  ( b )  11 - CRBD :برای تجزیه واریانس آزمایشات اسپلیت پلات _ فاکتوریل  با سه فاکتور A   ( فاکتور اصلی ) ، B     و  C ( فاکتور فرعی بصورت ترکیبی ) بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی بکار می رود .

 

3   Factor  ( c )  12 - CRBD:  برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل_  اسپلیت پلات با سه فاکتور A  و B ( فاکتور اصلی بصورت ترکیبی )    و  C ( فاکتور فرعی) بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی استفاده می شود .

 

3   Factor  ( d )  13 – CRBD : برای تجزیه واریانس آزمایشات اسپلیت  _ اسپلیت پلات ( طرح کرت های دو بار خرد شده )  با سه فاکتور A   ( فاکتور اصلی ) ، B  ( فاکتور فرعی)    و  C ( فاکتور فرعی فرعی ) بر مبنای طرح پایه بلوک های کامل تصادفی بکار می رود .

 

 

4   Factor    14 - CRBD: برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل با چهار فاکتور A  ، B   ،  Cو  D    بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی بکار می رود .

   1   Factor  combined  (a)   15 – CRBD : برای تجزیه مرکب یک آزمایش پیاده شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چند مکان یا چند سال استفاده می شود .

 

1   Factor  combined  (b)   16 - CRBD: برای تجزیه مرکب یک آزمایش اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چند مکان یا چند سال بکار می رود .

 

 

 

1   Factor  combined  (c)   17 - CRBD: برای تجزیه مرکب یک آزمایش فاکتوریل_  اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چند مکان یا چند سال کاربرد دارد .

 

 

1   Factor  combined  (d)   18 - CRBD  : جهت تجزیه مرکب یک آزمایش بلوکی یک فاکتوره در چند سال و در یک مکان با راندومیزاسیون ثابت (گیاهان چند ساله ) بکار می رود.

 

    2   Factor  combined  (g)   25 – CRBD : برای تجزیه مرکب آزمایشات اسپلیت  _ پلات در چند سال و چند مکان با مکان های یکسان در سالها ولی با راندومیزاسیون متفاوت در هر سال استفاده می شود .

 

2   Factor  Strip plots     31 – CRBD  :  برای تجزیه طرح کرت های نواری با دو فاکتور در قالب طرح بلوک بکار می رود .

 

Other  Type   of  Design   35 -  : هرگاه برای تجزیه آزمایشی هیچ کدام از مدل های فوق مناسب نباشد از این قسمت استفاده می شود که در فصل 17 بطور کامل شرح داده می شود .

 

     مثال : حال فرض کنید یک آزمایش فاکتوریل 3 × 3  در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام داده اید ، برای تجزیه آن بصورت زیر عمل می کنید

 

 313.jpg

با مکان نما بر روی مدل            2   Factor  ( a )  8 - CRBD رفته و کلید  Enter  را فشار می دهیم . پنجره ای بصورت زیر باز می شود که منابع تغییر و درجه آزادی مدل مزبور نمایش داده می شود ، در صورت عدم صحت منابع تغییر و درجه آزادی مدل ، حرف N  را تایپ کرده وکلید Enter را

 می زنیم تا به صفحه بالا بر  گردد و مدل صحیح را انتخاب می نماییم .

 410.jpg

در صورت صحت ، حرف Y   را تایپ نموده و کلید Enter را می زنیم.

 

 

 

 512.jpg

درسطر اول  پنجره فوق ، شماره ستون بلوک ( تکرار ) ، در سطر دوم و سوم به ترتیب کوچکترین و بزرگترین شماره تکرار  وارد می شود  ( در مثال فوق آزمایش دارای 4 تکرار بود ) آنگاه کلید Enter را فشار می دهیم.

 

 

610.jpg

 

درسطر اول  پنجره فوق ، شماره ستون فاکتور A ، در سطر دوم و سوم به ترتیب کوچکترین و بزرگترین شماره فاکتور A تایپ می گردد  . ( در مثال فوق فاکتور A دارای 3 سطح بود ) سپس  کلید Enter را می زنیم.

 

710.jpg

 

درسطر اول  پنجره فوق ، شماره ستون فاکتور B ، در سطر دوم و سوم به ترتیب کوچکترین و بزرگترین شماره فاکتور B تایپ می گردد  . ( در مثال فوق فاکتور B دارای 3 سطح بود ) آنگاه کلید Enter را فشار می دهیم .تا پنجره زیر باز شود ، در صورت صحت تعدادتکرار و تعداد سطوح فاکتور   A و  B  حرف Y   را تایپ نموده و کلید Enter را می زنیم.

  87.jpg

 

در صورت عدم صحت تعدادتکرار و تعداد سطوح فاکتور   A و  B  در پنجره فوق ، حرف N  را تایپ نموده و کلید Enter  را فشار می دهیم تا مجددا  پنجره های سه گانه فوق باز شوند .

 

 

97.jpg

  در پنجره فوق تعداد ردیف ها پرسیده می شود ، در صورت عدم صحت  حرف N  را تایپ نموده و کلید Enter  را فشار می دهیم و در پنجره زیر تعداد صحیح ردیف ها وارد می شود .

 

 

106.jpg

 

 

 

 

در پنجره زیر متغیر یا متغیرهای مورد نظر جهت تجزیه واریانس را با Space bar   انتخاب نموده و کلید Enter  را می زنیم.

 

 

1112.jpg

در پنجره زیر ، پیغامی مبنی بر ذخیره میانگین متغیر یا متغیرها در انتهای فایل داده پرسیده می شود ، که حرف Y   را تایپ نموده و کلید Enter را می زنیم.

 

 

127.jpg

 

 

از پنجره زیر منوی اول  ( view  output on  screen ) را انتخاب می کنیم تا اطلاعات بصورت زیر نمایش داده شود .

 

 

 136.jpg

************

145.jpg

plantbreeding.wordpress.com

[ دوشنبه 13 اسفند 1386 ] [ 16:18 ] [ محمداقا ] [ نظرات (0) ]
 
نقشه سایت رویان
آخرین مطالب

دعوت به همکاریroyan80@yahoo.com

ضمن عرض سلام و پوزش به دلیل غیبت اینجانب که برای مدت زیادی نتوانستم سایت را اپ کنم.از انجا که درblogsky امکان ایجاد وبلاک گروهی است و همچنین به دلیل مشغله فراوان تصمیم گرفته شد سایت به صورت گروهی اداره شود لذا از دوستان علاقمند دعوت به همکاری میشود.کسانی که خود مقاله می نگارند ویا مطالب ارزشمندی از دیگران (با ذکر منبع)دارند می توانند با نام خود در سایت ارائه نمایند.به این منظور داوطلبان از طریق قسمت نظرات آمادگی خود را اعلام کنند.  باشد تا بار دیگر شاهد بالندگی و شکوفایی رویان باشیم.

ارادتمند همیشگی شما دانش اموخته زراعت اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ورودی 1377محمد 

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 3496425