رویان
Royan.cjb.com بزرگترین مجله کشاورزی اینترنتی 
قالب وبلاگ

بررسی پارامترهای ژنتیکی در ارقام گندم نان بااستفاده از روش تلاقی دی الل در دو شرایط نرمال و تنش خشکی

به منظور مطالعه  نحوه  توارث  مقاومت به خشکی در گندم ، هفت رقم گندم نان  ، به  همراه  نتاج آن ها براساس طرح تلاقی های  دای آلل  یک طرفه ، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار ، در  دو شرایط نرمال و تنش خشکی در سال  1383  در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ارزیابی شدند  . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درهر دو شرایط نرمال و تنش خشکی بین ژنوتیپ ها برای کلیه صفات تفاوت معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد . نتایج  تجزیه دی آلل نشان داد که درکنترل اکثر صفات در هر دو شرایط نرمال و تنش خشکی هم اثر افزایشی و هم اثر غیر افزایشی دخالت دارد و افزایش کلیه صفات بجز صفت ارتفاع با آلل های غالب کنترل می شود .

بسمه تعالی

بررسی پارامترهای ژنتیکی در ارقام گندم نان بااستفاده از روش تلاقی دی الل در دو شرایط نرمال و تنش خشکی

مجید طوسی مجرد 1    محمدرضا قنادها 

 

چکیده :

به منظور مطالعه  نحوه  توارث  مقاومت به خشکی در گندم ، هفت رقم گندم نان  ، به  همراه  نتاج آن ها براساس طرح تلاقی های  دای آلل  یک طرفه ، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار ، در  دو شرایط نرمال و تنش خشکی در سال  1383  در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ارزیابی شدند  . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درهر دو شرایط نرمال و تنش خشکی بین ژنوتیپ ها برای کلیه صفات تفاوت معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد . نتایج  تجزیه دی آلل نشان داد که درکنترل اکثر صفات در هر دو شرایط نرمال و تنش خشکی هم اثر افزایشی و هم اثر غیر افزایشی دخالت دارد و افزایش کلیه صفات بجز صفت ارتفاع با آلل های غالب کنترل می شود . در هر دو شرایط نرمال و تنش  خشکی رقم گاسپارد دارای بیشترین مقدار قابلیت ترکیب پذیری عمومی جهت افزایش عملکرد دانه بود ، در صورتیکه ارقام  سرداری و ˝ S ˝  Ald به ترتیب دارای کمترین مقدار قابلیت ترکیب پذیری عمومی  جهت افزایش عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش  خشکی بودند .  نمودارها نشان دادند که در هر دو شرایط نرمال و تنش خشکی صفات عملکرد دانه سنبله ، تعداد دانه درسنبله و بیوماس بصورت فوق غالبیت وسایرصفات بصورت غالبیت نسبی کنترل می شوند . محاسبه شاخص های مقاومت به خشکی نشان داد که چهارشاخص بهره وری متوسط ، میانگین هندسی محصول دهی ، میانگین هارمونیک ، شاخص تحمل به تنش مؤثرترین شاخص ها جهت شناسایی ژنوتیپ های مقاوم به خشکی می باشند .

 

کلمه کلیدی : گندم ، خشکی ، تجزیه دی آلل ، ترکیب پذیری عمومی وخصوصی ، شاخص های مقاومت به خشکی

پذیرش در مجله علمی پژوهشی ، علوم کشاورزی ایران ( دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران)  جهت چاپ در جلد 38 سال 1386

study  of  genetic  parameters  in  bread  wheat  in  normal  and  drought  conditions  useing  diallel  method 

 

M .Tousi Mojarrad 1 , M . R . Ghannadha2

 

ABSTARACT :

 

In  order  to  study  inheritance  of  drought  tolerance  in  bread  wheat  ,  7 cultivars  of  bread  wheat  with   F1  progeny  of  them  which   were  produced  through  a  half  diallel  mating  design ,  were  planted  in  a   randomized   complete   block   design  with  3   replications  in  normal   and  drought  condition  in seed  and  plant  improvement  institute karaj  ,  in  2004  year  .  Analysis  of  variance  showed  significant  difference  for  all  the  traits  in  normal  and  drought  conditions  at  1 %  probability  level .  Diallel  analysis  showed  that  additive  and  non- additive  effects  were   effective  in  controlling  all traits  .   Gaspard  variety  had  the most  GCA  for  increasing  grain  yield  in two environment  whereas  Ald ″ S ″  and  Sardary  varieties  had  the  least  GCA for  increasing  grain  yield  in  normal  and  drought   condition  respectively .  Calculation  of   drought  resistance  indices  showed that four  indices such as MP(Mean  Productivity) , GMP(Geometric Mean Productivity) , HARM (Harmonic Index) ,  STI (Stress  Tolerance  Index )  were  more  effective  than  other  indices  for  selection   drought  tolerant  genotypes .

 

Key world  : wheat , drought , diallel  analysis ,  genetic  parameters  ,  drought resistance indices

 

پذیرش در مجله علوم کشاورزی ایران

plantbreeding.wordpress.com

[ دوشنبه 13 اسفند 1386 ] [ 16:55 ] [ محمداقا ] [ نظرات (0) ]
 
نقشه سایت رویان
آخرین مطالب

دعوت به همکاریroyan80@yahoo.com

ضمن عرض سلام و پوزش به دلیل غیبت اینجانب که برای مدت زیادی نتوانستم سایت را اپ کنم.از انجا که درblogsky امکان ایجاد وبلاک گروهی است و همچنین به دلیل مشغله فراوان تصمیم گرفته شد سایت به صورت گروهی اداره شود لذا از دوستان علاقمند دعوت به همکاری میشود.کسانی که خود مقاله می نگارند ویا مطالب ارزشمندی از دیگران (با ذکر منبع)دارند می توانند با نام خود در سایت ارائه نمایند.به این منظور داوطلبان از طریق قسمت نظرات آمادگی خود را اعلام کنند.  باشد تا بار دیگر شاهد بالندگی و شکوفایی رویان باشیم.

ارادتمند همیشگی شما دانش اموخته زراعت اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ورودی 1377محمد 

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 3496425